КОНТАКТИ: +359886690997 | info@prodexis.com

Как Работи: PRODEXIS MES & ERP

Настройка: Процес, Ресурси и Интеграция

За да започнете работа с PRODEXIS MES & ERP вашият бизнес (производствен) процес трябва да бъде настроен. Настройката се извършва чрез административния модул и е напълно интерактивна. Всеки процес се състои от определен брой стъпки, които трябва да бъдат изпълнени. Тези стъпки са организирани в работни центрове, а работните центрове съдържат ресурсите, така че следващата стъпка е добавяне на ресурсите на предприятието - работници и машини.

След това трябва да се персонализират обектите, така че да отговарят на вашите бизнес нужди.

Следващата стъпка е настройване на документите, които могат да се генерират (оферти, технологични карти, приемно-предавателни потоколи и др.). Тази настройка изисква създаване на HTML шаблони от които документите се генерират. Това е единствената настройка, която изисква известни умения за HTML програмиране и ако нямате служител, който да извърши тази работа, нашите професионалисти могат да я направят въз основа на вашите изисквания.

Последната стъпка е да настроите интеграциите със съществуващи външни системи, в случай че такива са необходими.

Забележка: Обикновено пълната настройка на PRODEXIS MES & ERP за да отговаря на нуждите на повечето бизнес процеси отнема по-малко от една работна седмица (освен разработването на HTML шаблоните споменати по-горе).

Входящи Запитвания, Ценообразуване & Оферти

PRODEXIS MES & ERP управлява входящите запитвания, като позволява проследяването им, както и генерирането и изпращането по имейл на офертите към тях.

Прецизният калкулатор за ценообразуване изчислява цената в реално време на всяко запитване, въз основа на необходимите суровини, работни часове и умножени по коефициент на печалбата зададен в зависимост от поръчката и клиента.

Когато вашият клиент приеме оферта, автоматично се генерира поръчка за производствена от входящото запитван.

Управление на Поръчките и Изпълнение на Производството

След създавабе на поръчка за производствена, всички нейни стъпки за изпълнение се добавят към графика за изпълнение в съответствие с посочения приоритет.

Всяка една от позициите в поръчката съдържа пълната информация за това как да се изработи и достави. Това включва чертежи, стъпки за изпълнение, свойства на материала и др. С наличието на тези данни PRODEXIS MES & amp; ERP генерира поръчки за материал, технологични карти, както и приемно-предавателни протоколи.

Производството на всеки един елемент от поръчката следва предварително дефинирания производствен процес, като се започва от осигуряването на материали, производство, контрол на качеството, фактуриране и стига до доставка.

PRODEXIS MES & ERP Order Control показва цялата информация относно всички поръчки, давайки ясна картина за текущото производство. Модула ясно показва състоянието на всяка поръчка, предупреждава за възможни закъснения и дава известия в реално време за промени.

Всяка стъпка от производството може да се управлява от оператор, мениджър или автоматично чрез външни интеграции.

Shop Floor Control модула осигурява потребителски интерфейс за операторите в производството. Модулът може да се използва с баркод скенер и / или мишка и клавиатура. Чрез Shop Floor Control работниците могат да стартират, поставят на пауза и изпълняват задачите, както и да получават чертежи и други подробности за произвежданите продукти

Модулът за Работните Центрове се използва от управленския персонал за да наблюдава, управлява и настройва процеса, като може да променя приоритетите и статуса на задачите.

По време на производствения процес PRODEXIS MES & ERP следи всички поръчки за потенциално забавяне на договорените срокове, ако такова е на лице, системата изпраща ранен сигнал за предупреждение, така че да могат да се приложат действия за предотвратяване на закъснението.

Жизненият цикъл на всяки елемент от поръчките завършва с контрол на качеството, доставка и фактуриране.

Известия на Клиентите

PRODEXIS MES & ERP дава възможност на клиентите да проследяват своите поръчки чрез връзка, без да е необходимо да влизат в системата, това става посредством известия по e-mail както и с линк към страница съдържаща информацията за статуса на поръчките.

BI, Разходи & Оптимизиране на Процесите

С наличието на широка гама от репорти PRODEXIS MES & ERP дава точна бизнес статистика въз основа на изпълнени и текущи производствени поръчки. Данните позволяват оптимизиране на вътрешните процеси, оптимизиране на използването на ресурсите, по-добро планиране на суровите материали, както и външното корпериране и доставки.

График за Изпълнение

История на Натоварването

Изпълнение на Доставките

Представяне на Кооператорите

Преизползване на Данни

Всеки обект (входящо запитване, поръчка, продукт, клиент ...) се съхранява дълготрайно в базата данни на PRODEXIS MES & ERP, за да може да се преизползва и редактира при нужда.

В много случаи компаниите получават еднакви или подобни повтарящи се поръчки или повтарящи се продукти, които трябва да бъдат изработени. PRODEXIS MES & ERP улеснява въвеждането на такива поръчки, като се преизползват старите такива.